Obvestilo, 05/10/2021

Krizna destilacija

Foto: Franc Uršič

V Uradnem listu (69/21) je Vlada RS objavila uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu vinskega sektorja zaradi Covid-19, ki za letošnje leto spet uvaja ukrepe krizne destilacije vina in kriznega skladiščenja vina. V Ur. l. 70/21 pa je bila objavljena še uredba, ki za letos uvaja ukrep zelene trgatve.

Krizna destilacija vina

Upravičenci so pridelovalci vina, ki so pridelali vsaj 15.000 litrov vina letnika 2020 in so prijavili zaloge vina za leto 2020 (stanje v RPGV na 1.3.2021);

- destilacija vsaj 25.000 litrov vina letnika 2020 ali 2019 oziroma vsaj 5000 litrov za manjše pridelovalce vina (pridelali pod 100.000 litrov letnika 2020);

- pogoj za odkupovalce grozdja: letošnji odkup grozdja vsaj v količini 70 % odkupa letnika 2019;- podpora znaša 0,80 evra na liter vina za destilacijo.

Rok za oddajo zahtevkov na ARSKTRP je 20.7.2021 (obvezne priloge: račun za oddajo vina destilarni ali dokazilo o destilaciji in predpisane izjave); če vino do 20.7.2021 še ni destilirano, je sestavni del vloge tudi polog varščine v višini 110 % pričakovane podpore z veljavnostjo najmanj 3 mesece po nameravani destilaciji.

Krizno skladiščenje vina

Upravičenci so pridelovalci vina, ki so pridelali vsaj 30.000 litrov vina letnika 2020  in so prijavili zaloge vina za leto 2020 v količini vsaj 50% povprečnega pridelka zadnjih 3 let (stanje v RPGV na 1.3.2021).

- skladiščenje vina letnika 2020 ali 2019 v količini, ki ni večja od 20% količine pridelka vina 2020, za obdobje 6 mesecev do 1 leta, vendar najmanj med 1.6.-30.11.2021;

- podpora znaša 10 evrov za skladiščenje 1 hektolitra vina za obdobje 1 leta; za krajši čas skladiščenja se podpora sorazmerno zniža.

Rok za oddajo zahtevkov na AKTRP je 31.5.2021; podpora se izplača v obliki predplačila, zato AKTRP pred odločitvijo o zahtevkih pozove vlagatelje k pologu varščine v višini 110% podpore z veljavnostjo najmanj 3 mesece po zaključku skladiščenja.

Zelena trgatev

Upravičenci so vinogradniki, ki so pridelali vsaj 5300 kg grozdja letnika 2020 in so prijavili zaloge vina za leto 2020 (če so zavezanci za prijavo zalog) (oboje stanje v RPGV na 1.3.2021) in izvajajo zeleno trgatev na vsaj 10% površine vinogradov, ki jih obdelujejo;

- zelena trgatev mora biti izvedena na celem gerku; min. upravičena površina je 0,1 ha (neto) in ne sme biti na več kot 10% zasajena s trsi, ki so mlajši od 4 let;

- rok za izvedbo zelene trgatve je 1.8.2021;

- podpora znaša 50 % vsote neposrednih stroškov in izgube prihodka zaradi odstranitve grozdov, kar je v primeru ročne odstranitve grozdov 1987,50 evra/ha (neto).

Rok za oddajo zahtevkov na AKTRP je 20.5.2021.

view counter