Obvestilo, 02/03/2020

Novosti pri urejanju GERK-ov

Pri urejanju GERK bodo stranke podpisale zapisnik v RKG preko podpisne tablice.

Bliža se subvencijska  kampanija 2020 za oddajo zbirnih vlog za kmetijska plačila. Pred oddajo zbirne vloge, morajo nosilci kmetijskih gospodarstev predhodno poskrbeti, da so v Registru kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju RKG) urejeni podatki o GERK-ih in subjektih na kmetiji. RKG vodijo upravne enote. Upravna enota ob vnosu sprememb podatkov v RKG izda nosilcu nov izpis.

 

Elektronsko podpisovanje zapisnika iz RKG

Pri urejanju podatkov o GERK-ih v RKG, se na upravni enoti izdela zapisnik, ki ga podpiše nosilec kmetijskega gospodarstva. Doslej so se nosilci podpisovali na natisnjen zapisnik, v letošnjem letu pa bodo nosilci kmetijskih gospodarstev podpisovali zapisnik v RKG elektronsko, to je s pomočjo podpisne tablice. Podpis z uporabo podpisne tablice ima enako veljavnost in dokazno vrednost kot lastnoročni podpis.

 

Zaradi navedene novosti opozarjamo, da bo na  upravni enoti lahko urejal podatke o GERK-ih:

-          sam nosilec kmetijskega gospodarstva ali

-          pooblaščenec, ki bo prinesel s seboj podpisano pooblastilo nosilca kmetijskega gospodarstva, da lahko ureja te podatke v njegovem imenu.

Urejanje podatkov o GERK-ih po drugi osebi brez pooblastila ne bo mogoče. Obrazec pooblastila je objavljen na spletni strani http://rkg.gov.si/GERK/, pod zavihkom Register kmetijskih gospodarstev, dostopen pa je tudi na upravni enoti Ilirska Bistrica in Kmetijski svetovalni službi v Ilirski Bistrici.

 

Po zaključku sestanka bo upravna enota zapisnik iz RKG arhivirala le v elektronski obliki. Nosilcu bo po novem možno vročiti zapisnik iz RKG po elektronski pošti na njegov e-naslov. V kolikor bo nosilec želel, bo zapisnik še vedno lahko prejel tudi v fizični obliki.

view counter