Darinka Sebenik priredba po MKGP, 07/17/2020

Javni razpis za gozdne ceste

Foto: Jože Prah, ZGS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 1014–2020) za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 6,4 mio evrov nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov s gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa in s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

V razpisu so zajeti stroški v povezavi z gozdnimi vlakami in gozdnimi cestami, vlagatelji pa lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi, in sicer v obliki lastnega dela. Kandidirate lahko, če so stroški naložb nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni s stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Upravičenci do podpore iz operacije ureditev gozdne infrastrukture so lastniki gozda in agrarne skupnosti.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najmanjši znesek javne podpore znaša 500 evrov na eno vlogo na javni razpis in največ 500.000 evrov, za celotno programsko obdobju 2014–2020 za te operacije.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu, ki je zaprtega tipa, kar pomeni, da bodo sredstva dodelili le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevali bodo ekonomske, geografske, proizvodne (tehnične) vidike ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletnem mestu, kjer bo objavljen javni razpis, pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh MKGP.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 10. 8. 2020 do vključno 12. 10. 2020, do 23:59.

view counter