obvestilo MKGP, 07/02/2020

Izpada dohodka v gozdarskem sektorju

Foto: Jože Prah, ZGS

Gozdarski inštitut Slovenije je skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljevanju: Odlok) izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje od 1. - 31. 5. 2020. Tako je bil izpad je v drugi polovici marca 2020 14 %, v aprilu in maju pa je presegel 20 %  (v aprilu je znašal 35 %, v maju pa 29 %).

Izpad dohodka v času epidemije COVID-19 je izračunan na podlagi podatkov o teoretični vrednosti proizvodnje ter dejanske vrednosti proizvodnje v času epidemije COVID-19. Pri tem se predvideva, da se stroški proizvodnje niso spremenili oziroma ostajajo v omenjenem obdobju primerljivi.

Delež izpada dohodka je izračunan po formuli:

Izpad dohodka [%] = ((TVx20 - DVx20) / TVx20) * 100

TVx20             Teoretična vrednost proizvodnje GLS v mesecu x v letu 2020 (v EUR)

DVx20            Dejanska vrednost proizvodnje GLS v mesecu x v letu 2020 (v EUR)

Preglednica: V preglednici je prikazana končna ocena teoretične in dejanske vrednosti proizvodnje ter izpada dohodka v sektorju gozdarstva v času epidemije COVID-19

 


Mar (od 16.3.)

Apr

Maj

Teoretična vrednost proizvodnje GLS

11.496.201

21.132.008

21.066.296

Dejanska vrednost proizvodnje GLS

9.893.045

13.702.522

14.936.660

Razlika med teoretično in dejansko vrednostjo

-1.603.156

-7.429.486

-6.129.636

Izpad dohodka

14 %

35%

29 %

 

Do finančnega nadomestila za izpad dohodka so upravičene fizične osebe - lastniki gozdov, če je bil za obdobje, za katero vlagatelj vlaga zahtevek za pridobitev finančnega nadomestila, ugotovljen izpad dohodka v gozdarskem sektorju najmanj v višini 20 %. Lastniki gozdov so v skladu z določili Odloka upravičeni do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka za meseca april in maj 2020.

 

Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za maj 2020 oziroma skupen zahtevek za april in maj (v kolikor upravičenec še ni vložil zahtevka za mesec april) se lahko vloži od 1. do 15. julija 2020 na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (s pripisom »začasni izredni ukrepi – gozdarski sektor«) priporočeno po pošti ali elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.

view counter