Benjamin Dolinar, mag. org. inf., 08/23/2019

Za namakalne sisteme tri milijone evrov

Foto: Denis Vasle

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo 3. javni
razpis za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom. Razpisanih je 3
milijone evrov nepovratnih sredstev. S tem razpisom želimo krepiti aktivnosti na področju
zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti
kmetijskega sektorja.

Vlaganja v namakalne sisteme so ključna za povečanje samooskrbe v Sloveniji in so eden
od pomembnih načinov za blaženje in učinkovitejše prilagajanje kmetijstva na podnebne
spremembe. Cilj javnega razpisa je zmanjšati občutljivost slovenskega kmetijstva na
podnebne spremembe, ob enem pa tudi zagotavljanje stabilnega in kakovostnega pridelka.
Podnebne spremembe so postale stalnica, zato se je treba nanje prilagoditi z različnimi
ukrepi, med kater spada tudi namakanje kmetijskih zemljišč. Suša in vročina močno
prizadeneta pridelovalce hrane, zato želi MKGP s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem
slovenske hrane k stabilni proizvodnji slovenske hrane. Javni razpis omogoča pridobitev
nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna
Slovenije, in sicer za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Skupni
obseg razpisanih sredstev znaša 3 milijone evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa
razvoja podeželja RS 2014 – 2020, natančneje iz podukrepa 4.3 - Podpora za naložbe v
infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.
Ključni pogoj za pridobitev sredstev je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena
dvema ali več uporabnikom (če je uporabnik le eden,govorimo o investiciji na kmetijsko
gospodarstvo, te pa se podpirajo iz podukrepa 4.1). Upravičenci do podpore iz tega javnega
razpisa so zato tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč
pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema.Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni
razpis pridobiti tri ključne dokumente:
- vodno dovoljenje,
- izvedba predhodnega postopka oziroma presoje vplivov,
- odločba o uvedbi namakanja.
Stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča
ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi
ureditev vodnega vira (na primer vrtina, akumulacija).Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika
ni upravičen strošek pri tem javnem razpisu, saj se ta strošek financira iz podukrepa 4.1 - Podpora
za naložbe v kmetijska gospodarstva. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s stopnjo
podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov daje jasen signal potencialnim vlagateljem k čim
večjim vlaganjem v namakalne sisteme, hkrati pa je to tudi spodbuda uporabnikom namakalnih sistemov k
intenzivnejšemu povezovanju, saj se na ta način zmanjšajo stroški uporabe namakalnih sistemov na hektar
namakalne površine in doseže večja stroškovna učinkovitost in poraba sredstev v kmetijstvu. Vnos vloge
v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 16. septembra 2019 dovključno 15. novembra 2019,
do 24. ure. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.
Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji
pridobijo v okviru INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh MKGP.

view counter