Mag. Tomaž Poje, 11/03/2017

Zmanjševanje porabe goriva

Zmanjševanje porabe goriva v kmetijstvu lahko drastično vpliva na ekonomiko kmetijske pridelave. Strokovnjaki s področja kmetijske tehnike so ugotovili, da kar 50 % vse porabljene energije v kmetijstvu in gozdarstvu predstavlja dizelsko gorivo, stroški goriva pa predstavljajo tudi do 40 % stroškov za uporabo traktorja na kmetiji. Ni zanemarljiv tudi podatek, da cena gorivu raste hitreje, kot rastejo odkupne cene pridelkov. Poleg ekonomskega učinka, zmanjševanje porabe goriva vpliva tudi na zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, ki so po ugotovitvah strokovnjakov s področja klimatologije krivi za pospešene klimatske spremembe v zadnjih desetletjih. Priča smo, da klimatske spremembe vse bolj pogosto povzročajo različne naravne katastrofe v obliki suš, poplav, žledu itn. ter posledično iz leta v leto vse večje težave gospodarstvu in kmetijstvu Slovenije in Evrope ter ostalih delov sveta.
Na zmanjševanje porabe goriva v kmetijstvu lahko v veliki meri vplivajo sami uporabniki kmetijske oziroma gozdarske mehanizacije z nekaterimi ukrepi, kot so: pravilno vzdrževanje traktorjev in strojev,  pravilno nastavljanje strojev, zmanjševanje števila prehodov npr. pri obdelavi tal z uporabo metod za reducirano obdelavo tal oziroma direktno setev, tehnika vožnje, izbira pravilnega tlaka v traktorskih pnevmatikah glede trdnosti podlage, precizno kmetovanje, uporaba sodobnih traktorjev itn.  Na seminarju varčne vožnje bomo zgoraj omenjene ukrepe detajlno predstavili tako, da bo vsak uporabnik dobil jasno sliko, kako ustvariti značilne prihranke goriva pri uporabi traktorjev, priključnih in samovoznih kmetijskih strojev.


Seminar varčne vožnje je namenjen uporabnikom kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki želijo zmanjšati porabo goriva pri opravljanju različnih delovnih operacij v kmetijstvu in gozdarstvu oziroma strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem kmetijske oziroma gozdarske mehanizacije. Nekateri udeleženci naših prejšnjih seminarjev so ustvarili značilne prihranke pri gorivu, kar se odraža tudi na ekonomiki pridelave.
Udeleženci seminarja bodo imeli na razpolago: pisno gradivo, napitke in prigrizek
Kotizacija za seminar znaša 25 EUR vključno z DDV. Kotizacijo nakažite na podračun pri UJP: 01100–6030348219, s sklicem na številko 00-09112017 in pripisom: Seminar poraba goriva, Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana. Potrdilo o plačilu prinesite na seminar.

Seminar bo v četrtek 9. novembra 2017 z začetkom ob 10. uri v Jablah. Grajska cesta1, Loka pri Mengšu.


Program:

9.45 – 10.00    Sprejem udeležencev
10.00 – 1.020    Stanje na področju traktorske tehnike v Sloveniji, mag. Tomaž POJE
10.20 – 10.50     Sodobna traktorska tehnika in trendi v razvoju energetsko učinkovitih traktorjev, dr. Viktor JEJČIČ
10.50 – 11.20    Možnosti zmanjševanja porabe energije s pravilno uporabo traktorjev, kmetijskih strojev in procesne tehnike,  dr. Viktor JEJČIČ
11.20 – 11.35     Odmor
11.35 – 12.10     Možnosti zmanjševanja porabe energije v kmetijski pridelavi, mag. Tomaž POJE
12.10 – 12.40    Možnosti za zmanjševanje porabe goriva s pogonom traktorjev na rastlinsko olje (prikaz sistemov in komponent), mag. Tone GODEŠA
12.40 – 13.10    Optimizacija dizelskega motorja (čipiranje motorja), ing. inf. Borut Bobnar
13.10 – 13.45    Prikaz meritve moči traktorskega motorja z dinamometrom (čipiranje), ing. inf. Borut Bobnar
13.45 – 14.00     Razprava in zaključek seminarja

view counter