Mag. Tomaž Poje, 12/06/2017

Problemi razvoja kmetijske tehnike

Foto: Franc Uršič

Ki bo v petek 15. decembra 2017 z začetkom ob 10. uri, dvorana, Paviljon 2000, Hacquetova 17, Ljubljana
na KMETIJSKEM INŠTITUTU SLOVENIJE
Priča smo novim tehnološkim revolucijam, ki se dogajajo na vseh področjih človeške dejavnosti. Tudi sodobno kmetijstvo se pospešeno vključuje v te tokove. Na področju mehaniziranih tehnologij pridelave in predelave se bodo v prihodnosti vse bolj uveljavljale nove tehnologije, kjer bodo imeli vse bolj dominantno vlogo avtomatsko vodeni oziroma »pametni« kmetijski stroji, kmetijski roboti,  integrirane elektronske komunikacije, senzorji, daljinski nadzor delovanja strojev in porabe energije, itn. Vse omenjene  tehnologije so že delno ali tudi bodo v celoti v prihodnosti integrirane v konceptu preciznega kmetijstva, kjer ima osrednjo vlogo koncept upravljanja, osredotočen na opazovanje, merjenje in odzivanje na spremenljivost pridelkov, zemljišča in živali. Koristi, ki jih koncept preciznega kmetijstva prinaša uporabniku se izkazujejo v povečanih pridelkih, zmanjšani porabi energije in časa, zmanjšanih stroških proizvodne ter optimalni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, gnojil, semena, vode itn. Zaradi vseh naštetih izzivov sodobnega časa in nakazanih klimatskih spremembah smo v Društvu kmetijske tehnike Slovenije mnenja, da se moramo tudi vsi dejavniki, ki so povezani s kmetijsko tehniko, aktivno vključevati v prihajajoče nove tehnično - tehnološke procese.
Namen okrogle mize
Namen okrogle mize je izpostaviti problematiko kmetijske tehnike, ki je v nasprotju s trendi v svetu, pri nas vse bolj zapostavljena. Z neučinkovito uporabo kmetijskih strojev in procesne kmetijske tehnike se povečuje poraba energije, bolj se onesnažuje okolje, število delovnih nesreč je nad povprečjem razvitih držav, poleg tega pa so posledično višji tudi stroški pridelave. V izobraževalnem procesu je tematika kmetijske tehnike razpršena po posameznih področjih kmetijske pridelave, kar onemogoča integrirani pristop k enotnemu in učinkovitemu izobraževalnemu programu »kmetijska tehnika«. Sedanji sistem namreč pogojuje enciklopedičen pristop brez ustreznih teoretičnih ter praktičnih osnov, kar ne prispeva k optimalnemu izkoristku vseh zmogljivosti sodobnih kmetijskih strojev. Ker postaja proces opremljanja kmetijske pridelave s sodobnimi tehničnimi rešitvami vse bolj pomemben, še zlasti za razvoj naše drobne kmetijske posesti, je potrebno pristopiti k spremembi izobraževalnega programa “kmetijska tehnika” in povečati obseg usposabljanja uporabnikov - zlasti še kmetov in kmetijskih delavcev za racionalno in učinkovito uporabo kmetijskih strojev (npr. praktični tečaji po programskih sklopih, strokovne ekskurzije ipd.) v katerega bi se morala v večji meri vključevati tudi javna kmetijska svetovalna služba in kmetijske ustanove.

 

Prijave:  dr. Viktor Jejčič, tel.: 01 - 2805-102, mag. Tomaž Poje, tel.: 01 - 2805-100, fax: 01 - 2805-255

view counter