obvestilo MKGP, 09/06/2017

Nadzor nad prometom z grozdjem in prevozi grozdja med obrati

Foto: Franc Uršič

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vinogradnike, da bo Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v času trgatve izvajal nadzor nad prometom z grozdjem in prevozi grozdja med obrati.

 

Inšpektorat bo v času trgatve nadzoroval pridelovalce in kupce grozdja, ki morajo zagotoviti, da bo vsak prevoz grozdja spremljal ustrezen dokument. Za ustreznega se šteje kakršenkoli dokument, kot so dobavnica, prevoznica, … in vsebuje podatke kdo, kdaj, kam, komu in koliko grozdja se prevaža, katero grozdje in kdo ga je pridelal. Dokument ni potreben le v primerih, če grozdje v predelovalni obrat vozi pridelovalec sam oziroma zanj nekdo drug in je razdalja prevoza manjša od 40 km.

 

Podrobnejša pojasnila o pravni podlagi in obliki ter vsebini dokumenta, ki mora spremljati prevoz grozdja, so dostopna na povezavi:

http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/kmetijski_trgi/vino/ .

Hkrati z nadzorom nad prometom z grozdjem bo Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo izvajal tudi nadzor nad prijavo pridelka grozdja v register pridelovalcev grozdja in vina. Nadzor bo usmerjen predvsem v pravilnost prijav pridelka grozdja, ki ga lahko dokupijo tiste fizične osebe, ki so imele pomembno zmanjšan lastni pridelek grozdja zaradi spomladanske pozebe. Pri tem bo inšpekcija izvajala tudi navzkrižno kontrolo s prijavo škode po spomladanski pozebi v sistem AJDA.

view counter