Ime Priimek, 08/06/2016

Prva novinarska konferenca SiDG

Na sedežu družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.,  je bila novinarska konferenca, na kateri je vršilec dolžnosti poslovodstva SiDG, Miha Marenče, predstavil doslej izvedene aktivnosti družbe SiDG, s poudarkom na aktivnostih v obdobju po 30. juniju 2016, ko je večini gozdarskih podjetij poteklo 20-letno koncesijsko razmerje za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, s katerimi je do tega dne gospodaril Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, in je gospodarjenje prevzela družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je bila ustanovljena z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, ki ga je DZ sprejel dne 2. 2. 2016 (Ur. l. RS, št. 9/2016) in je pričel veljati 13. 2 2016.
SiDG od 1. julija 2016 gospodari s skoraj 235.000 ha gozdov, ki so v lasti Republike Slovenije, v njenem imenu pa gozdove tudi pridobiva in s tem smiselno zaokrožuje in povečuje njeno last.
V ta namen sta bili med SiDG in resornim ministrstvom MKGP podpisani dve pogodbi, in sicer o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije, ki obsega predvsem sečnjo in spravilo ter prodajo gozdno lesnih sortimentov, ter o razpolaganju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki zajema nakup, prodajo ter menjavo gozdnih zemljišč. Finančna sredstva za nakup gozdov bo zagotavljalo MKGP iz Gozdnega sklada.
Za izvajanje operativnih nalog s področja gozdarstva je družba organizirana teritorialno, tako da pokriva območje celotne Slovenije. Ima 4 poslovne enote (Kočevje, Ljubljana, Maribor, Postojna), ki se nadalje delijo na operativne enote (13), glede na razporejenost in velikost kompleksov gozdov, s katerimi družba gospodari. Sedež SiDG pa je v Kočevju (Rožna ulica 39, 1330 Kočevje).

JAVNA NAROČILA ZA DELA V DRŽAVNIH GOZDOVIH V DRUGI POLOVICI LETA 2016:

Vlada RS je v vlogi skupščine SiDG, dne 24. 3. 2016, sprejela Pravila o načinu, pogojih in merilih izbire izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanja z državnimi gozdovi (veljajo do konca leta 2016).
Na tej podlagi so bili izvedeni javni razpisi za naslednje vrste del:
•    Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve sporazuma do 31. 12. 2016 – Število prejetih ponudb: 197
•    Gojitvena in varstvena dela ter vsa druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve sporazuma do 31. 12. 2016 – Število prejetih ponudb: 100
•    Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve sporazuma do 31. 12. 2016 – Število prejetih ponudb: 115
•    Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov, ki so v lasti Republike Slovenije za obdobje od sklenitve sporazuma do 31. 12. 2016 - Število prejetih ponudb: 99
Postopek javnega naročanja (v vseh zgoraj navedenih primerih) poteka v dveh fazah - po dvokrožnem oziroma dvostopenjskem sistemu. V okviru prve faze se je ugotavljalo usposobljenost prijavljenih izvajalcev (Pravilnik o minimalnih pogojih za delo v gozdu; ekonomska in finančna sposobnost in ostalo), s katerimi se nato sklene okvirni sporazum (po sklopih, vezanih na GGO od 1 do 14 ). Ta stopi v veljavo, ko SiDG s strani vseh sposobnih ponudnikov, strank okvirnega sporazuma, pridobi finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V drugi fazi pa gre za t.i. odpiranje konkurence, v okviru katere ponudniki ponudijo ceno za izvedbo del, ki je (skladno s pravili Vlade RS) edino merilo za izbiro izvajalca. Postopek druge faze JN je sestavljen iz povabila k oddaji ponudbe, javnega odpiranja ponudb (zapisnik o odpiranju), pregleda in ocenjevanja pravočasno prispelih ponudb, izbora (obvestilo o izbiri) in podpisa pogodbe ter traja minimalno 4 – 5 dni.


JAVNO NAROČILO ZA VRSTO DEL SEČNJA IN SPRAVILO LESA V GOZDOVIH, KI SO LAST REPUBLIKE SLOVENIJE:

Po zaključku prvega kroga javnega naročila za sečnjo in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, je okvirni sporazum podpisalo 134 usposobljenih izvajalcev.
V okviru drugega kroga postopka javnega naročanja pa je bilo doslej izvedenih skupno 110 posameznih javnih razpisov (odpiranje konkurence). - Seznam vseh že izbranih izvajalcev za konkretna dela z osnovnimi podatki je objavljen na spletnih straneh SiDG in se sproti ažurira.
Večina ponudbenih cen za sečnjo in spravilo se giba v povprečju med 16,00 in 23,00 EUR/m3 (brez DDV) odpeljanega lesa.
Zagotovitev poseka in spravila dreves, ki so napadena od podlubnikov, je trenutno prioritetna naloga, ki jo na tem področju izvaja SiDG. Gre za sanitarno sečnjo, ki jo SiDG izvaja na podlagi t.i. C odločb, ki jih Zavod za gozdove Slovenije izdaja po uradni dolžnosti.
V juliju 2016 je SiDG prejel 798 odločb za sanitarno sečnjo in za namen realizacije teh C odločb pripravil in objavil 95 posameznih javnih razpisov (v okviru 14 sklopov, ki so vezani na GGO-je), v skupni količini 106.000 m3. V prvem tednu avgusta bo SiDG oddal vsa dela za izdane odločbe, v delu oziroma zaključene bodo vse odločbe, katere so bile oddane na razpisu.
V juliju 2016 je SiDG razpisal dela tudi za redno sečnjo, ki jo SiDG izvaja na podlagi t.i. A odločb Zavoda za gozdove Slovenije. Za namen realizacije teh odločb je SiDG pripravil in objavil 15 posameznih javnih razpisov, in sicer za skupno količino 54.000 m3 lesa.
Gre predvsem za območja, kjer se sanitarna sečnja ne izvaja oziroma se izvaja v minimalnem obsegu. SiDG ima do konca leta 2016 na razpolago skupno 390.000 m3 redne sečnje.

PRODAJA GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV (GLS)


Prodaja GLS poteka v skladu s Pravili družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdno lesnih sortimentov, ki jih je Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine SiDG sprejela 15. 6. 2016. Merila veljajo za nedoločen čas.
Na podlagi navedenih pravil je SiDG na svojih spletnih straneh objavil poziv vsem zainteresiranim za prijavo količin po strukturi (drevesna vrsta in dolžina GLS). Prejeli smo preko 100 povpraševanj (od teh 4 iz tujine). Na tej podlagi smo vsem primarnim predelovalcem iz Slovenije poslali osnutek pogodbe za dokončni dogovor glede količine in cen.
Hkrati smo na spletnih straneh objavili Cenik za prodajo gozdno lesnih sortimentov na kamionski cesti za leto 2016 (sprejet 28. 6. 2016), ki je sicer povzet po tovrstnem ceniku Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (pripravljen na podlagi tržne analize gibanj cen v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem), ter predstavlja izhodišče za dogovarjanje končne cene med SiDG in kupcem.
Glede prodaje GLS smo do sedaj in bomo tudi v bodoče predvsem sledili cilju iz Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije v smeri pospeševanja gozdno lesne verige. Vendar na podlagi analize slovenskega trga in enomesečnih izkušenj ugotavljamo, da bo SiDG prisiljen les prodajati tudi v tujino. Gre predvsem za manj vreden les (celulozni les in les za lesne plošče) za katerega ni dovolj predelovalcev v Sloveniji.
V mesecu juliju 2016 je SiDG sklenil preko 58 pogodb z domačimi kupci za kupno količino 334.600 m3 lesa.

PRENOS ZAPOSLENIH S SKZG RS NA SiDG TER ZAPOSLOVANJE
Na podlagi zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, je bilo s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS na SiDG na podlagi Programa prenosa delavcev, ki ga je pripravil SKZG RS, preneseno 38 uslužbencev, od tega 25 gozdarjev in 13 uslužbencev podpornih služb. Vsi od 1. julija 2016 dalje neprekinjeno nadaljujejo z delom na SiDG. V zvezi z navedenim prenosom je bila opravljena tudi kontrola s strani inšpektorja, pristojnega za delo, ki ni ugotovil nepravilnosti.
V mesecu juliju smo zaposlili 45 novih sodelavcev, od tega 40 v gozdarstvu, 1 v prodaji in logistiki ter 4 v administraciji. V gozdarstvu je bilo torej do konca julija zaposlenih 65 delavcev.
Od dosedanjih koncesionarjev smo oziroma bomo do konca avgusta 2016 (pre)zaposlili 61 delavcev.
V avgustu bomo zaposlili še 64 delavcev, večinoma s področja gozdarstva. Do konca leta 2016 bo na SiDG zaposlenih okrog 160 sodelavk in sodelavcev.

view counter