obvestilo MKGP, 09/07/2016

Podpora za znižanje prireje mleka

Sektor mleka se že dalj časa sooča z neravnovesjem med ponudbo in povpraševanjem mleka na svetovnih trgih. Kot posledica nestabilnih razmer so se znižale odkupne cene surovega mleka. Za stabilizacijo razmer v sektorju mleka EU pripravlja ukrep na podlagi katerega bodo zainteresirani pridelovalci mleka lahko prejeli nadomestilo za zmanjšano oddajo mleka v mlekarne. Za ukrep so na EU ravni pripravljena sredstva v višini 150 milijonov evrov. Rejci bodo upravičeni do nadomestila 0,14 centa/kg za tiste količine mleka, ki se ne dobavijo v mlekarno.

 

Upravičenci do podpore za nedobavljene količine mleka v mlekarno bodo pridelovalci mleka, ki so aktivno oddajali mleko v mlekarne vključno z julijem 2016, in so pripravljeni v redukcijskem obdobju znižati oddane količine mleka v mlekarno v primerjavi z referenčnim obdobjem, ki je 12 mesecev pred redukcijskim obdobjem. Vsak pridelovalec mleka ima pravico sodelovati v shemi enkrat, razen tisti, ki so vstopili v shemo v prvem redukcijskem obdobju, ti bodo lahko sodelovali v shemi dvakrat, in sicer tudi v zadnjem redukcijskem obdobju.

 

Redukcijska obdobja so:

oktober 2016-december 2016

november 2016- januar2017

december 2016 –februar 2017

januar 2017-marec 2017

 

Referenčna obdobja so:

oktober 2015-december 2015

november 2015- januar2016

december 2015 –februar 2016

januar 2016-marec 2016

 

Pridelovalci mleka, ki želijo sodelovati v shemi morajo najkasneje do 21.9.2016 posredovati vlogo s prilogami na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za prvo redukcijsko obdobje. Obrazec, na katerem bodo rejci vložili vlogo in navodila, bo dostopen na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predvidoma 12. 9. 2016, oziroma naslednji dan po uveljavitvi ukrepa.

V primeru predčasne porabe sredstev 150 milijonov evru, se shema prekine v redukcijskem obdobju, v katerem so bila sredstva porabljena.

view counter