obvestilo Vlada, 12/02/2016

Nadzornikom družbe državnih gozdov 7.800 evrov

Foto: Jože Prah, ZGS

Vlada je na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi določila plačilo članom nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za svoje delo v nadzornem svetu. Pripada jim plačilo, ki je sestavljeno iz plačila za opravljanje funkcije in sejnine. Članom nadzornega sveta pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 7.800,00 evrov bruto letno na posameznega člana in sejnina 200,00 evrov bruto za udeležbo na seji. Plačilo za opravljanje funkcije, sejnine, doplačila za predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta ter doplačila za opravljanje funkcije člana in/ali predsednika posamezne komisije nadzornega sveta so določena skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Enako so določene tudi sejnine za korespondenčne seje nadzornega sveta in seje komisij ter omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

view counter