obvestilo KGZS, 11/21/2014

Obvezna pogodbena razmerja - mleko

Kmetje, ki oddajajo mleko, morajo obvezno skleniti pogodbe z odkupovalci  
Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka (Ur.l. RS št: 81/2014) s katero je v skladu z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo določila zavezujoča pogodbena razmerja (proizvajalec, odkupovalec mleka in mlekarna), ki morajo biti sklenjena do 31.12.2014, saj Uredba stopi v veljavo s 1.1.2015.
Pogodbe, katerih predmet je odkup surovega mleka, morajo vsebovati obvezne elemente, določene v drugem odstavku 148. člena Uredbe 1308/2013/EU.  Ti so predvsem: cena, ki se plača za oddajo, količino surovega mleka, ki se lahko odda in časovni razpored teh oddaj, podrobnosti o plačilnih rokih in postopkih, načine zbiranja ali oddaje surovega mleka ter pravila, ki se uporabijo v primeru višje sile.
Pogodbe med proizvajalcem mleka in prvim odkupovalcem mleka, katerih predmet je odkup surovega mleka, morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev. Za pogodbe med proizvajalcem mleka in prvim odkupovalcem mleka, katerih predmet je odkup surovega mleka in ki so sklenjene ob uveljavitvi te uredbe, se do izteka njihove veljavnosti šteje, da izpolnjujejo pogoj iz prejšnjega člena, če vsebujejo obvezne sestavine v skladu z drugim odstavkom 148. člena Uredbe 1308/2013/EU.
Kmetje, ki oddajajo mleko, morajo tako obvezno skleniti pogodbe z odkupovalci, saj bodo v nasprotnem primeru kaznovani z globo v skladu z Zakonom o kmetijstvu.

view counter