Anton Darovic , 12/25/2013

Genomska selekcija v praksi – v Avstriji

Strokovni dnevi GPZ so postali že stalnica in jih pripravimo vsako leto. Dva dneva pomladi in dva jeseni. Tokrat, 27. in 28. novembra 2013, so bili že peti zapored. Eno od predavanje je bilo tudi Genomska selekcija v praksi, ki ga je prirpavil Peter Stückler, dipl. inž., vodje Rejske organizacije avstrijske Štajerske in rejski vodja osemenjevalnega centra Genostar, ki deluje na območju Avstrijske Štajerke in Spodnje Avstrije.

 

V Avstriji so januarja 2011 genomsko selekcijo uvedli v prakso skupaj z Nemčijo. Točnost genomskih plemenskih vrednosti je med 45 in 65 odstotki, kar je bistveno višje, kot je točnost PV iz pedigreja, ki se gibljejo med 25 in 38 odstotki. To omogoča rabo mladih bikov z višjo točnostjo PV-jev. Posebej velika zanesljivost PV je pri lastnostih fitnesa, zato z genomsko selekcijo pri njih dosegamo še hitrejši napredek.

 

Zaradi krajšega generacijskega intervala je genetski napredek v SPV z genomsko selekcijo do 29 odstotkov hitrejši kot pri klasičnih rejskih programih brez genomske selekcije. V lastnostih fitnesa pa se genetski napredek poveča z 11 na 15,1 odstotka. Najvišji genetski napredek dosežemo, če 50 odstotkov vseh osemenitev opravimo z genomskimi biki, ob tem pa je 70 odstotkov osemenitev bikovskih mater tudi z genomskimi biki.

 

V Avstriji priporočajo osemenjevanje polovice črede z genomskimi biki, polovico pa z biki, ki imajo zanesljive teste na potomkah. Tveganje zaradi nižje točnosti PV genomskih bikov pa zmanjšamo, če istočasno osemenjujemo z najmanj petimi biki.

 

S 1. januarjem 2012 so v Avstriji prenehali uporabljati mlade bike brez znanih genomskih PV. Zdaj bike vključujejo v osemenjevanje izključno na osnovi genomskih PV. Ko bik proizvede prvo količino semena, ga dajo 1000 doz po ugodni ceni na trg, brez podatkov o PV. Tako seme bika v dveh mesecih porabijo v čim več rejah in tako dobijo zanesljive podatke za obračun PV. Ko1000 doz, namenjenih testiranju bika, porabijo, mu zvišajo ceno glede na njegove podatke, potem pa je bik na voljo vsem rejcem.

 

Genotipizacija

V osemenjevalnem centru Genostar letno genotipizirajo 600 telet – bikcev, ki so potomci načrtnega parjenja. Od teh jih 30 odberejo za osemenjevanje, tako da je intenzivnost odbire 1: 20. Poleg genotipizacijskih podatkov o teletu so za odbiro za pleme zelo pomembni tudi podatki o proizvodnji in telesnih oblikah kravje družine, iz katere osebek prihaja. Osemenjevalni center Genostar in rejci bikovskih mater imajo medsebojno sodelovanje urejeno s pogodbo. Genotipizacija telet je za rejca brezplačna, razvrščanje po lestvici genotipiziranih živali je sprotno. Rejec lahko genotipiziranega bikca proda kot tele ali ko doseže plemensko zrelost. Za določitev prodajne cene imajo formulo, sicer pa bikce prodajajo na avkcijah, kjer v povprečju dosegajo ceno od 5.000 do 50.000 EUR. Če pa po bikcu ni povpraševanja, ostane ta na voljo rejcu brez nadaljnjih obveznosti. Pogodbeni odnos velja za bikce, ki jim je iz rodovnika izračunana minimalna SPV 125.

 

Število osemenitev narašča

Delež osemenitev z genomskimi biki se je v Avstriji z 20 odstotkov januarja 2011 povečal na 50 odstotkov v mesecu juliju 2013. Največji delež osemenitev je v deželi Štajerski, kjer je kar 60-odstoten. Povprečna SPV bikov v osemenjevanju pa se je v tem obdobju povečala iz 118 na 132. Edina slabost genomskih bikov je nizka točnost PV. Ta vpliv zmanjšamo z istočasno rabo čim večjega števila bikov. Uporabljati moramo vsaj pet bikov istočasno, še boljše pa je, da jih uporabljamo deset. Tako bodo dejanske PV posameznih živali veliko bolj enake izračunanim iz genoma.

 

Mladi biki in bikovske matere

Tveganje, da bo potomka bika genomika slabša od njegove plemenske vrednosti, je 9,38 odstotno. Izločimo ga tako, da uporabljamo genomske bike, ki so vsaj 10 indeksnih točk boljši od bikov s testom na potomkah. Primer: če je povprečna SPV bikov s testom na potomkah 130, uporabljamo genomske bike s povprečno SPV 140.

Zaradi genotipizacije bikov se je zmanjšalo število čakajočih bikov v osemenjevalnih centrih za 25 odstotkov. V Osemenjevalnem centru Genostar so zmanjšali letni nakup mladih bikov z 90 na 30. Zdaj kupujejo samo bike z ustreznimi podatki, da ohranjajo vseh 16 krvnih linij pri lisasti pasmi. Skupno število bikov v osemenjevalnem centru so prepolovili. Ker je zdaj v hlevih manj bikov, imajo ti več prostora, kar pomeni boljše življenjske pogoje.

Za bikovske matere odbirajo krave, ki imajo SPV 120 in več, in telice s SPV 125 (izračunano iz rodovnika). Bike za načrtno parjenje posameznim živalim določajo sproti, ob tem pa želijo poleg vrhunskih PV očetov in mater ohraniti tudi vse krvne linije v populaciji. Za osemenjevanje v široki praksi je rejcem na voljo program za določanje plemenjaka, ki se imenuje: GENOSTAR - All in One.

Genomska selekcija je prinesla tudi nekaj nepriljubljenih stvari in te so:

-          veliko več bikov v ponudbi in veliko več podatkov o njih;

-          istočasna raba večjega števila bikov zahteva boljše poznavanje bikov, na kar so se morali privaditi veterinarji in rejci;

-          povpraševanje po semenu posameznih genomskih bikov je izjemno veliko in proizvodnja semena ne sledi povpraševanju;

-          visoke nakupne cene bikov povečujejo stroške za nakup plemenjakov v osemenjevalnih centrih. V Genostarju so zato leta 2013 porabili še enkrat več denarja za nakup plemenjakov kot leto poprej.

view counter